Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest AK Koneser Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogumiła 62, 62-600 Koło.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, bezpieczeństwem mienia i osób. Dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z firmą osobiście, bądź wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji. Możemy również przetwarzać Pana/Pani dane również ze względu na prowadzoną rekrutację.
 3. Podstawy prawne: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z firmą umowy – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie, w związku z prowadzeniem działalności,
  w tym do spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem, a także w celu zabezpieczenia osób i mienia (dot. monitoringu wizyjnego). W przypadku rekrutacji – dane będą zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c (zgoda oraz dane obowiązkowe wynikające z Kodeksu pracy). W przypadku kontaktu w celu przedstawienia naszej oferty, dane przetwarzane są na podstawie uprzednio udzielonej Pana/Pani zgody.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych, wynikających z błędu przy zbieraniu,
  czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych.
  W przypadku zasadności wniosku, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z nałożonych przepisami prawnych obowiązków.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek
  o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych.
  W przypadku zasadności wniosku, możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, mogą Państwo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
  lit f (prawnie uzasadniony interes). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych, objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba
  że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, w przypadku, jeżeli przetwarzania, dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Jeżeli dane były zbierane
  na podstawie zgody, to dane będą przechowywane do czasu jej cofnięcia. Jeżeli dane były przetwarzane
  w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym – dane nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku zawarcia umowy,
  a następnie obowiązkowe, jeżeli ich podanie wynika z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, podanie ich jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta.
 4. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 5. W niektórych sytuacjach, mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:
  1. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  3. innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.